ค้น หาข้อมูล
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ : ตึกกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อาคาร 10 ชั้น 2
ถนนติวานนท์, ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02 590 3864 โทรสาร 02 590 3864
3507กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขWHO Collaborating Centre for Occupational HealthENVOCC LAW SOCIETY
ENVOCC LAW SOCIETY
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขWHO Collaborating Centre for Occupational Healthตึกกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อาคาร 10 ชั้น 2 ถนนติวานนท์, ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02 590 3864 โทรสาร 02 590 3864
35233507